Tom Nollekens

Onze algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Door zijn bestelling aanvaardt de koper de uitsluitende geldingskracht van onze Algemene verkoopsvoorwaarden. De koper doet afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden in welke documenten deze ook mogen bedongen zijn.

 2. De goederen reizen op risico van de koper, zelfs in het geval dat ze franco verkocht worden. Geen enkele terugzending van goederen mag gebeuren zonder voorafgaandelijk akkoord.

 3. Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht in verband met de geleverde goederen schriftelijk aan de verkoper gericht worden binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst van de goederen en klachten in verband met prijsverschillen binnen de 8 dagen na datum van de verzending van de factuur. Na deze tijdspanne kan geen enkele klacht nog aanvaard worden. In zoverre wij enige klacht in verband met de levering zouden aanvaarden, zullen wij aan onze contractuele verplichtingen voldaan hebben door, naar onze keuze, hetzij de weerhouden gebreken te herstellen hetzij vervangende goederen te leveren, zonder dat de koper enig verder recht op schadevergoeding van welke aard, oorsprong of omvang ook, kan doen gelden.

 4. Daar de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen wegens diverse externe factoren, worden de prijzen van de dag toegepast, zoals deze gelden op de datum der levering. De leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend.Overschrijding van deze leveringstermijnen zal de koper niet machtigen tot verbreking van de verkoop over te gaan noch enige schadevergoeding, van welke aard of oorsprong ook, te vorderen. Wij behouden ons het recht voor de aangekochte goederen in gedeelten te leveren en te factureren. Op dergelijke gedeeltelijke leveringen zijn alle bepalingen van huidige voorwaarden van toepassing. Bij vertraging in de betaling van een factuur die betrekking heeft op een gedeeltelijke levering behouden wij ons het recht voor af te zien van verdere leveringen.

 5. Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot betaling. Bij eventuele afzegging der bestelling, om welke reden ook, blijft het ons volledig vrij, hetzij de afname en volledige betaling der bestelling, hetzij een schadeloosstelling van 30% op de bestellingsom te eisen. Bij niet-betaling van de verschuldigde koopsom op de vervaldag kunnen wij, indien wij dit nuttig oordelen, de verbreking van rechtswege van de koopovereenkomst vaststellen en inroepen, in welk geval wij gerechtigd zijn de reeds geleverde goederen terug te halen en de koper ons een forfaitaire schadeloosstelling van 30% op de door ons gefactureerde bedragen zal verschuldigd zijn en dit buiten de hoger gestelde terughaling van de goederen.

 6. Onze leveringen zullen franco gebeuren voor ordergrootte van 250 €. Voor bestellingen die dit bedrag niet bereiken zal 25 € portkosten aangerekend worden.

 7. Wij behouden ons het recht voor de goederen aan te rekenen, naarmate hun levering, zelfs indien deze slechts een gedeelte van de bestelling is.

 8. Onze rekeningen zijn betaalbaar contant op onze maatschappelijke zetel en bij ontvangst van de factuur. Door het niet betalen van een rekening op de vervaldag, worden alle openstaande en zelfs nog niet vervallen facturen, ook wanneer ze betrekking hebben op andere leveringen, onmiddellijk eisbaar, onafgezien van de toegestane betalingsvoorwaarden.

 9. In zoverre wij wissels ter betaling zouden aanvaarden, waartoe wij nooit verplicht zijn, zal dit geen schuldvernieuwing teweegbrengen.

 10. Al onze facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldag op onze maatschappelijke zetel (standaard 30 dagen na factuurdatum). Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand alsook een schadeloosstelling tot dekking van de invorderingskosten, conventioneel bepaald op 15% van de uitstaande schuld met een minimum van 75.00 euro. De leverancier heeft het recht een hogere vergoeding te vorderen indien hij kan bewijzen dat hij hogere schade heeft geleden. Bovendien heeft de leverancier dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leverancier uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever.

 11. De door ons geleverde goederen blijven onze uitsluitende eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling ervan. In zoverre wij ons beroepen op dit eigendomsvoorbehoud zal de koper binnen de 24 uur na hiertoe bij aangetekend schrijven te zijn aangemaand, de door ons gerevendiceerde goederen aan ons terugbezorgen en dit op kosten en risico van de koper, bij gebreke waarvan wij van rechtswege gemachtigd zijn deze goederen bij de koper op te halen zonder dat wij over enige verdere gerechtelijke titel moeten beschikken. Huidige bepaling doet geen afbreuk aan de risico-overdracht van de geleverde goederen in hoofde van de koper op het ogenblik van de levering zelf.

 12. Alle betwistingen die betrekking hebben op de huidige verkoopsovereenkomst en/of facturatie zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid der rechtbanken van de plaats waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is op het ogenblik van het inleiden der procedure.

Reglementering

 • KOOLWATERSTOFOPLOSMIDDELEN
  Krachtens K.B. van 03/10/1973, verschenen in het Staatsblad van 23/11/1973, mag dit product niet gebruikt worden voor het ontvetten, reinigen of blank maken van voorwerpen.

   

 • ACCIJNSVRIJE GEDENATUREERDE HALFZWARE OLIE
  De hierop voorkomende WHITE SPIRIT en SANGAJOL mogen noch als motorbrandstof noch voor verwarming en verlichting gebezigd worden.

 

 • Na gebruik mogen de WHITE SPIRIT en SANGAJOL niet worden herwonnen, behoudens toelating van de Directeur-generaal van het bestuur der douanen en accijnzen.

 

 • Bij overtreding van deze verbodsbepalingen worden de leveringen van de gedenatureerde WHITE SPIRIT en SANGAJOL stopgezet en stelt het bestuur der douanen en accijnzen bovendien vervolgingen in.
  ACCIJNSVRIJE BENZOL – BENZEEN – SOLVENT NAPHTHA – TOLUOL – TOLUEEN – XYLOL – XYLEEN – CYCLOHEXAAN – DECAHYDRONAPHTHALEEN – TETRAHYDRONAPHTALEEN

 

 • Het hierop voorkomend product mag niet als carburant gebezigd worden.

 

 • Bij overtreding van dit verbod worden de leveringen stopgezet en stelt het bestuurder douanen en accijnzen bovendien vervolgingen in

 

 • NIET GEDENATUREERDE SPECIALE LICHTE EN HALF ZWARE MINERALE OLIE 

 

  • Voor lichte olie: Accijnsvrij product dat niet als motorbrandstof mag gebezigd worden.
  • Voor half zware olie: Accijnsvrij product dat noch als motorbrandstof, noch voor verwarming of verlichting mag gebezigd worden.

 

 • SAMENSTELLING TEXTIELPRODUCTEN
  1. onbepaalde samenstelling
  2. 100% katoen
  3. 65% katoen
  4. 30% viscose
  5. 5% andere vezel
  6. 55% katoen
  7. 33% polyacryl
  8. 10% viscose
  9. 2% andere vezel